nezavislajustice.cz

František Kopříva

Piráti, Středočeský

100 %

Podpořím úzkou poslaneckou novelu zákona o státním zastupitelství, která bude obsahovat zejména tato opatření k posílení nezávislosti vedoucích státních zástupců:

 • Pevně stanovené funkční období pro nejvyššího státního zástupce v délce 10 let, přičemž nejvyšší státní zástupce nebude moci být do této funkce jmenován opakovaně.
 • Pevně stanovené funkční období pro další vedoucí státní zástupce v délce 7 let.
 • Odvolání z funkce nejvyššího státního zástupce a dalších vedoucích státních zástupců před uplynutím funkčního období pouze v případě rozhodnutí kárného soudu v kárném řízení.
 • Přechodná ustanovení, která zaručí, že stávajícímu nejvyššímu státnímu zástupci neskončí funkční období minimálně 5 let od nabytí účinnosti novely zákona o státním zastupitelství. Pro všechny další vedoucí státní zástupce budou zvolena taková přechodná ustanovení, která jim zaručí, že jejich funkční období neskončí dříve než tři roky od nabytí účinnosti novely a která budou zohledňovat rok jejich jmenování do funkce, tak aby jejich výměna probíhala postupně.

I. PARLAMENTNÍ GARANCE : 100 %

Podpořím novelu zákona o státním zastupitelství, která bude obsahovat zejména tato opatření k posílení nezávislosti státních zástupců:

 • Výběr vhodných uchazečů na funkci státních zástupců se bude provádět formou výběrových řízení s předem jasně danými hodnotícími kritérii.
 • Tzv. negativní pokyny, jejichž konkrétní obsah stanoví zákon, budou muset mít písemnou formu.
 • Vedoucí (nebo jím pověřený) státní zástupce bude muset na žádost dotčeného státního zástupce ústně daný pokyn písemně potvrdit.
 • Vedoucí státní zástupce stanoví pravidla pro rovnoměrné a nediskriminační rozdělení agendy státního zastupitelství mezi státní zástupce a zaměstnance státního zastupitelství (rozvrh práce) a zajistí specializaci státních zástupců podle zásad pro určení specializací státních zástupců.

Podpořím novelu zákona o soudech a soudcích, která zajistí posílení nezávislosti soudní moci prostřednictvím následujících opatření:

 • Výslovný zákaz opakovaného jmenování soudce do funkce předsedy a místopředsedy soudu.
 • Zavedení jednotných a transparentních postupů a kritérií pro výběr soudců a předsedů a místopředsedů soudů, které povedou k objektivnímu výběru nejvhodnějších kandidátů, zejména:
 • Výběr soudců a soudních funkcionářů v rámci transparentních výběrových řízení proběhne na základě předem stanovených pravidel a s přihlédnutím k objektivním kritériím.
 • Vedle nezbytné odborné kvalifikace budou hodnoceny i osobnostní kvality a integrita uchazečů.
 • Členy výběrových komisí budou soudci a odborníci z resortu justice s vysokým odborným a osobnostním kreditem. Soudci budou mít ve výběrové komisi většinu.

II. LEGISLATIVNÍ NÁVRHY VLÁDY: 100 %

Vláda neodvolá nejvyššího státního zástupce do nabytí účinnosti parlamentní garance.

Vláda by měla uložit Ministerstvu spravedlnosti, aby bylo zajištěno naplňování principů uvedených v tomto závazku při výběru soudních funkcionářů v gesci ministerstva, a to do doby, než bude účinná příslušná novela zákona o soudech a soudcích.

Vláda by měla zavést zveřejňování rozhodnutí soudů ve strojově čitelné podobě do roku 2020.

Vláda by měla zřídit expertní pracovní skupinu při Ministerstvu spravedlnosti pro otázky nezávislosti justice za účasti zástupců parlamentních stran, akademické sféry, občanské společnosti a samotné justice.

III. DALŠÍ EXEKUTIVNÍ KROKY VLÁDY: 100 %